درخواست استخدام

لطفا مشخصات خود را در فرم ذیل به دقت تکمیل نمایید:
زن   مرد مثال 19.62
مثال 1362/01/01
مجرد   متاهل
انجام داده ام   انجام نداده ام   معافیت
* شغل درخواستی
کارشناس فروش و بازاریابی کارشناس برنامه نویسی کارشناس گرافیست و طراح منشی امور اداری و دفتری کارشناس نگهداری و تعمیرات
* انتخاب مهارتهای کارشناس فروش و بازاریابی
* انتخاب مهارتهای کارشناس برنامه نویسی
* انتخاب مهارتهای کارشناس گرافیست و طراح
* انتخاب مهارتهای منشی امور اداری و دفتری
* انتخاب مهارتهای کارشناس نگهداری و تعمیرات
* می باشم   نمی باشم
*
کارجویان محترم، لطفا فایل شرایط استخدام را دریافت و مطالعه فرمایید .
 تصویر بعد