طب کار

معرفي نرم افزار طب و کار

يکي از امور ضروري در جامعه تجاري حفاظت از منابع انساني هر سازمان مي باشد. امور مرتبط با پرونده هاي بيماران ، بررسي سوابق پرسنلي ، بررسي وجود بيماري هاي خاص در سازمان تنها توسط معاينات ادواري کارمندان يک سازمان قابل شناسايي مي باشد و تکميل کننده آن استفاده از نرم افزاري به منظور تحليل اطلاعات کارکنان و تهيه نمودار هاي گوناگون آماري بسيار لازم مي باشد. نرم افزار طب کار اين شرکت جهت پاسخگوئي به اين شرايط ، بصورت تحت وب طراحي گرديده تا امکان دسترسي آسان به اطلاعات را در سطوح مختلف از قبيل کارکنان ، مديران سازمانها و صنايع ، شرکت هاي ارائه دهنده خدمات طب کار را فراهم آورد و شامل زير سيستمهاي زير مي باشد:

اطلاعات پايه

تشکيل پرونده و پذيرش

معاينات پرسنل

آزمايشات پرسنل

مديريت کاربران


نرم افزار مديريت طب کار،نرم افزار سازان سپاهان
برخي از امکانات نرم افزار

مختصري از امکانات نرم افزار :
امکان تشکيل پرونده به صورت کامل با انتخاب آيتمهاي مورد نظر

ثبت عكسهاي راديولوژي- نوار قلب- اسپيرومتري و.... براي كليه پرسنل

امکان پايش شاخص بيولوژيک

امكان ثبت جواب آزمايشات

امکان تشکيل پرونده سلامت کارکنان

امکان تشکيل پرونده و معاينات ادواري

امکان معاينات دستگاه اندام

تعريف سوالات سوابق شخصي

تشکيل پرونده بيمار (مشخصات فردي ، بيمه ، نشاني و تحت پوشش )

پذيرش بيمار بر اساس سر فصل ، گروه و خدمت

ثبت مراجعات قبلي بيمار

ثبت معاينه طب کار بر اساس بيماران يک پزشک خاص

ثبت تاريخچه بيمار

ثبت سوابق شغلي بيمار

ثبت معاينات اپتومتري

ثبت معاينات اديومتري

ثبت معاينات اسپيرومتري

ثبت درخواست و ثبت نتايج نوار قلب

فهرست معاينات بيمار

مديريت جداول طب کار (تعاريف پيش فرضهاي طب کار)

مديريت جداول معاينه (تعاريف پيش فرضهاي معاينه)

نرم افزار مديريت طب کار،نرم افزار سازان سپاهان

مختصري از گزارشات نرم افزار :
گزارشات و نمودارهاي آماري، سوابق بيماري

گزارشات کارکرد واحدهاي درماني، معاينات دوره اي و استخدامي

گزارش آزمايشات و آزمونها

گزارش آزمايشات اختصاصي و آزمونها بر اساس محدوده سني

گزارش آزمايشات اختصاصي و آزمونها براساس بازه جوابها

گزارش آزمايشات اختصاصي بر اساس نرمال و يا غير نرمال

گزارش آزمايشات اختصاصي بر اساس تفکيک بخشها

گزارش اشخاصي که در آزمايشات شرکت نکرده اند

گزارش آماري وضعيت سلامتي کارکنان در دو نوبت معاينه

گزارش آماري تعداد آزمايشات

گزارش توصيفي آزمايشات و آزمونها

ارسال پيام متني در گزارش آزمايشات

گزارش جامع پرونده پزشکي

گزارش بيماريهاي شغلي

گزارش از گراف شنوايي سنجي

نرم افزار مديريت طب کار،نرم افزار سازان سپاهان

رديف شركت طرف قرارداد
۱ شهرداری تبریز
۲ كارخانه زمزم اصفهان
۳ شركت سلامت گستر دانیال
۴ شركت بهينه پرداز
۵ شركت نهاوند گستر جهان
۶ شركت پرشین نگین سپاهان