مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش

با توجه به اینکه در تمامی مراحل برنامه تحول سازمانی ، برای رسیدن به سطح كلاس مورد نظر لازم است برنامه‌های آموزشی خاصی ارایه شود لذا ابتدایی ترین نقطه شروع بهره وری در سازمان ، آموزش است.

آموزش و مشاوره در نرم افزار سازان سپاهان

جلسات كنترل پیشرفت كار و مباحث آموزشی برای ایجاد ایده‌های نوین بسیار ضروری هستند و لازم است روشهای اصولی كار برای پرسنل توضیح داده شود تا به درك آن نایل گشته و برنامه‌های آموزشی در تمام مراحل كار اجرا گردند همچنین با برگزاری كارگاههای آموزشی ، مشكلات مشترك روزانه بررسی خواهد شد.

از سوی دیگر روشهای حل مساله برای بررسی و حل مشكلات سازمان آموزش داده شده و تا زمانی كه استاندارد جدید به طور كامل اجرا گردد ادامه می یابد . پرسنل شركت بایستی روشهای علمی و مهارت‌های حل مساله را فرا گیرند تا بتوانند به صورت سیستماتیك و قانون‌مند اطلاعات موجود را تجزیه و تحلیل نمایند . لازم است دقت شود كه روش تعیین شده برای حل مساله در همه سازمان‌ یكنواخت بوده و برای تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعات و مشكلات كه نیاز به بررسی‌های پیشرفته‌تر دارد یك سیستم سازمانی كه در آن مهارتهای گوناگون مشاركت دارند تشكیل گردد همچنین تیم‌های حل مساله كه از افراد گوناگونی تشكیل شده‌اند می‌توانند در صورت نیاز یك تسهیل‌‌گر به همراه داشته باشند تا آنها را در كسب آموزشها و فرایندهای جدید یاری نماید .